Àrd Ìre Ghàidhlig (Luchd-Ionnsachaidh)

Dh'fheuch mi na deuchainnean Àrd-Ìre Ghàidhlig (Luchd-Ionnsachaidh) agam an-dè. Rinn mi na h-Àrd-Ìrean agam eile 28 bliadhna air ais!

Bha a' cheud dheuchainn mun "Simpsons" (am prògram air T.Bh.). Cha toil leam na Simpsons idir, ach cha robh an deuchainn doirbh. Bha na deuchainnean eile mu dh'Eige agus Latha a' Bhreacain ann an Ameireaga. Bha iad inntinneach.

Bidh mi fada a' feitheamh air an toradh ... gu 8mh den Lùnasdal!

anns an t-samhradh

 Cam: Uill, a chàirdean, tha i beagan fuar ann a sheo fhathast ach bidh teas an-samhraidh a' tighinn a dh'aithghearr. Dè tha dol far a bheil sibh? A bheil sibh air gàrraidhean a chur?

 Ru-ra: Tha a' bhùth againn gu math trang. Tha mòran luchd-turais ann am Muile. Chan eil luchd-obrach gu leòr againn fhathast agus feumaidh mi obair a h-uile latha an-dràsta. Co-dhiù chan eil ùine agam airson a' ghàrraidh agus bidh e a' fàs fiadhaich. Ach tha mòran lusan fiadhaich ann agus tha iad brèagha - lusan nan coinnlean gorma gu h-àraidh.

 Beathag: Obh, is fìor thoil leam lusan nan coinnlean gorma! Tha iad gu math cùbhraidh anns a' mhadainn, nuair a bhios an gàradh fionnar is dealtach... Chan eil mi air a bhith ag obair cus anns a' ghàradh o chionn ghoirid, ach thug na balaich botal cubhrachd mòr dhomh airson Latha nam Màthraichean. 'S e "Gàradh Fliuch" an t-ainm a th'air.

(Tha monopolaidh aig a' chompanaidh sin air fàilidhean neònach a dhèanamh. Tha "Leann Ràcadail" is "Taigh-Nighe" a' còrdadh rium cuideachd, ach saoilidh mi nach bu toil leam "Uir!")


 Cam: Obh ‘s toigh leam a bhith ann an gàrradh fhliuch, ged a b'fheàrr leam gàrraidhean griannach. Gu mi-fhòrtanach chan eil gàrradh agam fhìn an dràsda, ach tha gàrraidhean le mòran chraobhan aig mo nàbaidhean agus bidh mi a' cluinntinn eòin fad' an latha.

San t-samhradh seo cha tèid mi dhan obair agam aig an taigh-tasgaidh idir; bidh mi a' fuireach aig an taigh is feuchaidh mi dà chaibideil de an tràchdas agam a sgrìobhadh. O chionn goirid, tha mi air a bhith leisg, ach a-nis feumaidh mi obair gu dìcheallach, gàrraidhean ann no às.

Bidh mise is Ru-ra ag obair. Dè mu do dheidhinn, a Bheathag? Am bidh thu aig an taigh a' cluich còmhla ri Vic san t-samhradh seo?


 Beathag: Cha bhi, mo thruaighe! Bidh agam ri obair anns an leabharlann gu ceithir uairean feasgar gach latha -- ach bidh an duine agam a' fuireach aig an taigh còmhla ri Vic. 'S e tidsear a th'ann, agus bidh saor-làithean sgoile fada aige -- duine sealbhach! Bidh mise ag ionndrainn mo bhalaich, ach bidh spòrs gu leòr aca.

Tha Beathag na leabharlannaiche greannach. (Dealbh bho "Librarian Avengers.")


 Ru-ra: < a' gàireachdach   :)   >   Tha mise coltach ris an dealbh sin nuair a bhios i teth agus grianach as t-samhradh. Bidh mo chlann air an traigh gainmheil faisg air an taigh againn fad an latha, agus bidh mise ag obair a-staigh fad an latha.

 Cam: Mo chreach! Cha chreid mi nach bi sinne ag obair san t-samhradh seo nuair a bhios ar clann a' cluich.

Io ho ho agus botal... bainne?

"Dè an latha a th'ann an-diugh, a Mhamaidh? Dè an latha a bh'ann an-dè? Dè an latha a bhios ann a-màireach?"

Ach carson a bha e a' cur nan ceistean seo orm? Avast, ye scalliwags and scurvy knaves! Anns an taigh againn, 's e "Là Airson Bruidhinn mar Spùinneadair-Mara" a th'ann a h-uile latha.

Agus cò as coireach ri seo? Uill, ma tha -- a dh'innse na fìrinn, nuair a bha na leabhraichean Narnia againn a' tighinn gu crìch, dh'innis mi beagan sgeulachdan dha mu dheidhinn spùinneadairean-mara 's buinn-a-h-ochd 's an leithid, bho Treasure Island. Agus nuair a bha e ag iarraidh culaidh choimheach air Oidhche Shamhna, rinn mi brèid-sùla (no "eye-patch") dùbh air a shon, agus biodag le sgragall. Agus feumaidh mi aideachadh gun robh mi ga theagasg an t-òran, "Dè Bu Chòir Dhuinn Dèanamh leis an t-Seòladair Mhisgeach..."

Ach chan e droch mhàthair a th'annam! Air m' onair!

Co dhiù, tha an coire air na Muppets.


An dèidh dhuinn am film seo a choimhead, bha ainmean ùra oirnn. Is esan an còmhnaidh Long John Silver. 'S mise Captain Kidd (am bitheantas -- ach 'se Billy Bones an t-ainm a th'orm air uairibh, nuair a bhios e airson a' toirt dhomh "the black spot"). Agus an duine agam? Is esan Blind Pierre no an-dràsda 's a-rithist "an Spùinneadair-Mara le Aodann mar Ghobhar air." Ainm snog!

An t-seachdain seo chaidh, chaidh sinn dhan phàirc. Bha Long John Silver ag òl bainne, ach thuirt e gur a "grog" a bh'ann. Aargh, matey! Chunnaic mi gun robh cuid de na màthraichean -- na màthraichean eile le balaich -- a' dèanamh gàire. Ach nach robh sinn a' chur dubh-ghràin air màthraichean nan caileagan!

Turas-sgoile

Nuair a bha sibh anns an sgoil, an deach sibh air turas-sgoile? Bha mise anns an sgoil mòran bhliadhna air ais, ach tha cuimhne agam tadhail air taigh-staile. Ach chan eil turas-sgoile mar sin na làithean seo.

'S ann an dhan Spàinn a thèid mo nighean nas òiga leis an sgoil anns an t-Òg-Mhios. Agus 's ann do dh'Ameireaga a thèid mo nighean eile leis an sgoil airson cola-deug anns an Dàmhair. Chan robh mise a-riamh anns an Spàinn neo ann an Ameireaga. Nach eil sealbh air clann an là an-diugh?

Cam aig an t-Sabhal Mhòr

Bha Cam ann an Alba o chionn ghoirid – aig Sabhal Mòr Ostaig gu dearbh.

Ru-ra: Fàilte air ais, a Cham. Bha sinn gad ionndrainn. Chan eil mise riamh air a bhith dhan t-Sabhal Mhòr. Feumaidh tu innse dhuinn a h-uile rud. An robh an cùrsa agad doirbh neo furasta? Cia mheud duine an robh anns a’ chlas agad? Dè rinn thu anns a’ chlas?

Cam: Uill, bha ochdnar anns a' chlas agam. Thàinig mise is tè eile bhon na Staitean is bha an còrr à Alba. ‘S e Dolina NicLeòid a bh'ann an tidsear againn; tha ise na Hearadh. Bha i snog ach bha e beagan doirbh dhomhsa a blàs a thuigsinn. Bhruidhnimaid mòran anns a' chlas agus sgrìobh sinn agus leugh sinn cuideachd.

Feasgar Diciadain chaidh sinn gu Portrigh airson "class outing." Gu mì-fhortanach, bha an t-uisge ann fad'an latha is "lean sinn dlùth tro shràidean Phortrigh"** ach bha sinne bog fluich! An uair sin ghabh sinn srùbag mhath aig Café Arriba agus thill sinn do Shabhal Mòr.


Dh'fheumamaid òran a sheinn aig a' chèilidh oichdhe Diardaoin ach cha b'urrainn dhuinn sam bith seinn idir idir. Mar sin, thàinig Christine Primrose dhan a' chlas againn. Dh'ionnsaich i dà òran dhuinn agus sheinn i còmhla ruinn aig a' chèilidh cuideachd. Air sgàth sin, sheinn sinn uamhasach math. Taing dhut, a Chairistìona!

Choinnich mi ri mòran dhaoine snog aig SMO fiù Nìall Beag agus Slèite. Thàinig Eilidh aig deireadh na seachdaine is an uair sin choinnich sinn ri Coinneach Cìr agus Graisg. Chòrd rium an t-àm agam aig Sabhal Mòr Ostaig agus ann an Alba agus chòrd rium na daoine a thachair mi ann a seo!

** A bheil sibh eòlach air an òran le Blair Douglas?


Ru-ra: Tha sin iongantach, a Cham. Bu fìor toil leam dhol an sin latha de na làithean. 'S dòcha an ath-bhliadhna ...