Deireadh na Bun-Sgoile

Bha an latha mu dheireadh aig mo mhac anns a’ bhun-sgoil aige ann am Muile an dè.

Bidh e a’ dol dhan àrd-sgoil anns an Òban às dèidh na làithean-saora. Chan eil ach 45 chloinne anns a’ bhun-sgoil aige, ach bidh 1200 anns an àrd-sgoil aige. Tha tòrr dhiofaran eile ann cuideachd. Feumaidh e fuireach ann an ostail a sheachdain agus cha tig e dhachaidh ach a dheireadh-seachdain.

Chan eil e ach 12 bliadhna a dh’aois, ach tha e a’ dèanamh fiughair mhòr ri dol dhan Òban. Tha amar-snàmh an sin ... agus taigh-dhealbh ... agus bùthan le geamannan coimpiutair ... agus msaa.

Ach mise, bidh mise ga ionndrainn gu mòr. Bidh mo nigheanan aig an àrd-sgoil anns an Òban mu thràth agus bidh mi gan ionndrainn gu dearbh. Ach nuair a bhios mo mhac a’ dol dhan àrd-sgoil, cha bhi clann agam idir aig an taigh a sheachdain. Och, mo chreach!

Anns a' mhadainn

Glong glong glong glong glong. Còig uairean sa mhadainn. Tha mi nam dhùisg ach tha mi fhathast nam leapaidh. Tha mo shuilean dùinte. Anns an taigh chan eil mi a' cluintinn ach fuaim shàmhach gleoca. Tic tic tic. Tro na h-uinneagan fosgailte tha seinn na h-eòin a' tighinn. ‘S urrainn dhomh creidsinn gu bheil sìth anns an t-saoghal. Ach an-dràsda. . . às an t-sàmhchair tha mi a' cluinntinn fuaim car is i a' tighinn dlùth, is an uair sin. . . buille air an t-slighe taobh a-muigh. Tha am pàipear naidheachd air ruighinn le aithris mu dheidhinn ceannairc, goirt is ‘s dòcha tubaist bus sgoile an-dè. Bidh mi a' fuireach greiseag nam leapaidh ach a dh'aithghearr feumaidh mi èirigh is lorg na rudan matha lorg. Tha fios ‘am gum bidh iad ann, àiteigin. Feumaidh sinn uile an lorg.

Teine

Bha 37 taighean anns a' bhaile bheag againn an t-seachdain seo chaidh, ach an diugh chan eil ach 36 ann. Loisg aon thaigh gu talamh am meadhan na h-oidhche. Gu fortanach cha d'fhuair duine bàs agus cha robh duine leònta.

Cha do dh'fhuirich duine sam bith anns an taigh sin. 'S e taigh làithean-saora a bh'ann. Thigeadh dithis do Mhuile 3 neo 4 uairean gach bliadhna agus chan fhuiricheadh iad ach airson beagan làithean. Cha robh iad ann am Muile nuair a bha an taigh na theine.

Trèanaichean tro na beanntan Apailèiseanach


Bha an rathad-iarrainn gu math cudromach airson eachdraidh na sgìre seo. 'S ann air an adhbhar seo a tha taisbeanadh ùr aig an taigh tasgaidh far a bheil mi ag obair, taisbeanadh le trèanaichean modail scèile is iad a' dol tro na beanntan is tro na gleanntan agus seachad air bailtean, tuathasan, is mèinnean. Tha na trèanaichean a' còrdadh ris na inbhich cho math ris a' chloinn.