Ciurm-dhealbh 1945

Bha mi aig cuirm-dhealbh 1945 ann an talla a' bhaile bhig an t-seachdain seo chaidh. Bha e math fhèin. Choimhead sinn air dà dealbhan-àbhachdais bho 1945, film-naidheachd bho 1945 agus “I know where I’m Going” – film mòr, dèante ann am Muile ann an 1945 agus roghainn film Beathag (dèan sùil air a' bhlog aice anns an Giblean 2006). Bha cuimhne aig cuid anns an talla aig an àm nuair a rinneadh an film. Dh’innis iad rinn mu dheidhinn an inneil-cheò mhòir agus an sgioba-film mhòir agus an ullachaidh-bìdh. Bha eadar-ama am meadhan an fhilm airson srùpag. Bha sin math cuideachd.

Bha an talla làn agus chòrd e ris a h-uile duine gu mòr.

"is thog iad àiteachan parcaidh"A bheil cuimhne agad Bob Dylan neo Joni Mitchell a' seinn, "They paved paradise and put up a parking lot"? Ann an Champaign, Illinois, bidh iad a' leagail leabhar-lann is an uairsin bidh iad a' togail àiteachan parcaidh. Carson a tha sinn uile air ar togail? Uill, airson aon bhiadhna tha iad air a bhith a' togail leabhar-lann ùr ri taobh an leabhar-lann aosda. Mu dheireadh thall, tha an leabhar-lann ùr gu bhith deiseil. Thèid na leabhraichean a ghluasad dhan leabhar-lann ùr ann am meadhan na Dùbhlachd is an uairsin thèid an leabhar-lann aosda a leagail. Anns an àite sin bidh iad a' togail mòran àiteachan parcaidh. Tha an togalach làthaireach aosda, ro bheag dhuinn-sa is uamhasach grannda. Bidh sinn uile, na daoine a bhios ag obair anns an leabhar-lann is na daoine a' fuireach ann an Champaign, gu math toilichte nuair a bhios an leabhar-lann ùr againne fosgailte. (an leabhar-lann ùr,clì; am fear aosda, deas)

Budhaigean


Tha na budhaigean air ais. Bha mi ann an Stafa (eilean beag faisg air Muile) Disathairne. Agus thàinig na budhaigean air tìr - 's ann a' chiad àm a bha iad air tìr am bliadhna. 'S toil leam na budhaigean gu mòr. Tha iad gu math soitheamh 's càirdeil. Agus tha coltas comaig orra. Nach eil iad snog?


cartadh cèiteanach

'S dòcha gu bheil mi beagan leisg, ach chan àbhaist dhomh an cartadh cèiteanach a dhèanamh. Co-dhiù, dh'imrich mi dìreach sia no seachd seachdainean air ais is tha am flat agam buileach glan fhathast. A dh'aindeoin sin, thuirt an uachdaran ris a h-uile duine a tha a' fuireach anns an togalach seo gur h-e an t-àm a th’ann airson an steall biastag bliadhnail. Air an adhbhar sin, feumaidh sinn a h-uile rud a thoirt a-mach às a' chidsin roimhe madainn Chiadain. Uill, rinn mi sin. Thàinig an steallaire biastagan is an-dràsda, feumaidh mi a h-uile rud a chuir air ais! Abair bùrach! Càit' a bheil a’ phoit teatha?

Soraidh leis na beanntann

O chionn dà mhìos dh'imrich mi bho Thennessee a dh'Illinois, àite far nach eil beantann ann idir. Tha mi ag obair pàirt-thìde ann an leabharlann, an aon leabharlann far a bheil mo phiuthar ag obair, is ‘s toigh leam a bhith an seo. Cha robh mi air luchd ionnsachaidh Ghàidhlig lorg san àite seo fhathast, ach tha beagan dhiubh ann am baile nach eil fad air falbh. Chaidh mi ann an deireadh seachdain sa chaidh is choinnich mi riutha. ‘S dòcha gum bi iad a’ tighinn an seo an ath mhìos.