An Leabharlann

Chaidh mi dhan leabharlann an diugh. Uill, thàinig an leabharlann thugamsa. Bidh bhan an leabharlainn a’ tighinn an seo gach 4 seachdain airson uair gu leth.