Ceilidh Idhe

Bha ceilidh ann an I Chaluim Chille dihaoine. Seòlaidh am bàt'-aiseig Chaledonian Mhic a' Bhruithainn mu dheireadh eadar Muile & I aig 6.00f. Ach thog am bàta Stafa daoine bho Mhuile gu I aig 7.30f airson na ceilidhe. Bha pìobairean a' feitheamh aig a' chidhe Idhe. Nuair a ràinig am muinntir Mhuile, thàinig a h-uile duine an dèidh na pìobairean agus choisich sinn uile do Thalla Idhe.


An uair sin thòisich a' cheilidh. Agus abair ceilidh! Bha ceòl gu leòr: pìobaireachd, seinn, bogsa, giotàr; agus sgeulachdan & fealla-dhà. Aig 9.30f ghabh sinn srùbag agus an uair sin thòisich an dannsa. Bha e math dha rìribh. Rìdhleachan agus a h-uile dannsa air www.scottishdance.net .

Aig 12.45m threòraich na pìobairean sinn gu far an robh am bàta a' feitheamh agus shèol sinn air ais gu Muile ... anns an dorchadas ... sheinn pìobaire a phìob ann an deireadh a' bhàta.