Smeuran

 Ru-ra: Am bliadhna seo tha smeuran gu leòr ann. Bha mo mhac agus mi-fhìn a’ buain tòrr smeuran an deireadh-seachdainn seo chaidh. ‘S ann an trì puinnd de smeuran a b’urrainn dhuinn a bhuain a h-uile deich mionaidean. Mar sin bha mi gu math trang anns a’chidsin: rinn mi ceicean-smeura, reòiteag smeura agus mìlseanan smeura eile. Nì mo mhàthair sìlidh, ach cha dean mise. Dh’fheuch mi dà uair sìlidh a dhèanamh: uair bha e mar tofaidh agus an uair eile bha e mar sùgh!

 Cam: Obh, a Rù-ra. Gu dearbh ‘s toigh leam smeuran is bhuaininn iad o chionn fhada nuair a bha mo chuid clann òg. Bhuaineamaid smeuran is cuideachd sùbhaichean-làir is sùbhaichean-craoibh - dubha is dearga, is dhèanainn sìlidh is pàidhichean. Sna làithean seo ged a ‘s toigh leam smeuran fhathast, cha buainidh mi iad gu tric. A dh’innse na fìrinn, cheannaich mi bocsa dhiubh anns a’ mhadainn an-diugh.

 Ru-ra: 'S toil leam sùbhaichean-craoibh gu mòr. Ach chan eil iad a' cinntinn ach ann an gàrraidhean. Chan fhaca mi subh-craoibh fiadhaich a chinntinn ann am Muile riamh. Tha beagan sùbhaichean-làir fiadhaich an seo ged-tà, ach cha mhòr ann. Bidh sinn a’ buain cnòthan-challtainn a dh'aithghearr cuideachd. A bheil iad agad ann an East Tennessee?

 Cam: Uill, tha, tha iad ann, ach cha robh mi a' buain iad a-riamh. Tha cnothan eile ann an seo cuideachd, gall-cnothan is pecans. Tha mi duilich; 's Carya pecan a th'orra anns an Laideann, ach chan eil fios agam an t-ainm aca anns a' Ghàidhlig. 'S dòcha chan eil iad a' fàs ann an Alba. A bheil fios aig neach sam bith?