Na h-àiteachan far a bheil sinn a' fuireach

Tha an triùir againn a' fuireach aig astar ann an àiteachan dìofaraichte, ach ‘s dòcha bu bheil iad coltach cuideachd.

 Cam: Tha mise a' fuireach anns a' phàirt de na Staitean Aonaichte ris an canar na Appalachians. Chan eil na beanntan seo ro àrd, ach tha iad uabhasach fiadhaich. A bharrachd air sin, tha iad mìorbhaileach alainn, nam bheachdsa co-dhiù. Beathag: 
Tha mi a' fuireach anns na Beanntan Apailèiseanach cuideachd, mu dhà cheud gu leth mìle air falbh bhuat, a Cham. 'S ann ann an Gleann Shenandoah a tha mi a' fuireach. Tha an gleann glè cheòthach 'sa mhadainn, ach àillidh gu dearbh. Èiridh a' ghrian os cionn nam beann gach madainn nuair a bhios mi a' dràibheadh dhan obair. Ru-ra: 
Tha mòran bheann againn ann am Muile cuideachd - 's e Beinn Mhòr an t-ainm a th'air an tè as àirde. (Ainm mac-meanmnach, nach e?) Thig mòran luchd-turais an-seo a h-uile bliadhna. Cha tig iad ach airson na beanntan fhaicinn (neo a streap), tha tràighean gainmheil, uillt, iolairean, dòbhrain, ròin agus caisteal ann cuideachd. Agus thig mòran dhaoine an seo airson dhol a-mach air bàta gu Staffa airson Uamh Fhingal fhaicinn, neo air a' bhàt-aiseig do dh'Eilean Idhe (ach aon mhìle a Muile). Am faigh an dithis agaibh mòran luchd-turais? Beathag: Gheibh. Tha mòran dhaoine a' tighinn dhan àite seo airson a dhol air saor-làithean, no airson cèilidh air oileanaich aig University of Virginia. Stèidhich Thomas Jefferson an t-oilthigh ann an 1819, agus bha e na dealbhadair thoglaichean cuideachd. Bha Edgar Allen Poe na oileanach an-seo agus bha William Faulker na ollamh. Ach mur eil thu dèidheil air eachdraidh no litreachas, is dòcha gum b' fheàrr leat fìon òl! Tha tòrr fìon-liosan ann an seo.


 Cam: Gheibh mòran luchd-turais an seo cuideachd, ged a tha an t-aite seo beagan iomallach air sàilleabh nam beann. Thig daoine gu h-àraidh as t-samhradh airson na slighe Apailèiseanaich a choisich. Bidh an t-slighe seo a' dol tron beanntan fad barrachd air dà mhìle mìle bho Georgia gu Maine Thig luchd-turais eile, a nach bu toil leotha streap, airson dràibhidh tron beanntan air a' Bhlue Ridge Parkway. Is thig daoine eile airson iasgaich neo càmpachaidh; thig duine cuideachd airson dealbhan a pheantadh no a thogail le camara. Bhiodh e nas sàmhaiche anns a' bhaile seo a gheamhradh ach tha oilhigh mòr roinneil ann is cha chreid mi nach eil càr aig gach oileanach!


 Ru-ra: Bidh Muile gu math sàmhach a gheamhradh. Bidh mòran thàladhan stèidhichte airson luchd-tadhail agus àiteachean-fuirich dùinte. Còrdaidh e rium gu mòr mar sin. Bidh àm ann airson chlasaichean Gàidhlig agus spòrsa.

beachdan: 2

17.2.06: bha Blogger mona ag ràdh...

Nuair a bha mi nas òige, leugh mi cuid leabhraichean chloinne le sgeulan a bha a' tachairt anns na Appalachians. Bha mi a' smaoineachadh gur e sgìre glè inntinneach, àlainn is garbh a th' ann. Tha na dealbhan agaibh a' sealltainn gu bheil sin fìor :-)
A bheil fìon a' fàs agaibh dha-riribh? Wow!
Mona

 
17.2.06: bha Blogger Beathag ag ràdh...

Bidh mi a' faicinn sticeadair-car an-seo gu math tric: "Conserve Water: Drink Virginia Wine." :)

 

Post a Comment

<< dachaigh